หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
0812711575
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์
0628673619
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
0946142369
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นางสาวสุมาลี ทองเผือก
0908654819
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ
0925369598
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
6
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
7
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
8
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
9
นางอัญชรีย์ มีแสง
0815981720
ภาษาไทย
10
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ภาษาไทย
11
นายชนกันต์ นาคง
0622433514
ภาษาไทย
12
นางสาววัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ
0952323905
ภาษาไทย
13
นางสาวชไมพร จันทร์ชุม
0857835069
ภาษาไทย
14
นางสาวธนินี ชูเชื้อ
0881673836
ภาษาไทย
15
นายณัฐชนน จันทร์ฉาย
0898747864
ภาษาไทย
16
นางสาววจิรัชยา ขุนไชยรักษ์
0846569340
ภาษาไทย
17
นายธนภูมิ สมวงศ์
0628193995
ภาษาไทย
18
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
คณิตศาสตร์
19
นายเจนณรงค์ พันทวี
0878365080
คณิตศาสตร์
20
นางอัญวีณ์ หนูอุไร
0981535542
คณิตศาสตร์
21
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
0842473478
คณิตศาสตร์
22
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
คณิตศาสตร์
23
ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง
0822887085
คณิตศาสตร์
24
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
0846293935
คณิตศาสตร์
25
นายเกียรติกร แซ่อุ้ย
0936307805
คณิตศาสตร์
26
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
0972061473
คณิตศาสตร์
27
นายอัครพล ศรีฟ้า
0941483684
คณิตศาสตร์
28
นางสาวหยาดเพชร ชูสังข์
0937464086
คณิตศาสตร์
29
นายศักดิ์พล ไกรนรา
0951745491
คณิตศาสตร์
30
นายพิชิต ไชยมงคล
0630811591
คณิตศาสตร์
31
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
0833497208
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
0647302982
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
0896540574
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
0995248682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
0867358795
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
นายสันติ สีตะพงศ์
0955574179
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
นายวรวรรษ ภิรมย์
0874745024
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
นางสาวศิริรักษ์ สุดรัก
0902168791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง
0950900055
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
นางสาวเกศกนก สุขแก้ว
0808910319
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
นายธนาวัฒน์ รัตนพล
0828056089
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
นางสาวจุฑาทิพย์ กรีไกรนุช
0906260033
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
นางสาวจิรัสสา สังสุข
0949891645
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
นางสาวณัฐกมล มากทองน้อย
0990854068
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
นางสาวฐานิกา ศิริมาสกุล
0883951177
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46
นายวิรพจน์ จันทนุพงศ์
0986526525
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47
นางสาวกนกวรรณ สมัครพงศ์
0936812871
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48
นายเด่นภูมิ วรรณาการ
0992092860
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49
นายวรัญญู ทองถึง
0851919201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
นางสาวสาริญา ศุภราช
0884424225
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51
นายธีระพงศ์ แก้วทอง
0822705882
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52
นางสาวปาลินี เพชรทอง
0816062724
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
0822853122
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
0872685719
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56
นางสาวพรประภา นิรัตน์
0950196019
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
0870728077
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
0859161151
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59
นายเฉลิมเกียรติ นวลปาน
0947935961
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60
นางสาวอรปรียา ชายดี
0980565938
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61
นายภูชิต ช่วยชู
0945900325
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62
นายจักรี ภูมา
0855945989
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63
นายวัฒนา โกะจับ
0997016032
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64
นายยุทธจักร ศรีสวัสดิ์
0987364539
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
สุขศึกษาและพลศึกษา
66
นายสิริพัฒน์ สนธิกลับ
0901701855
สุขศึกษาและพลศึกษา
67
นายกันทรากร กุศลรักษ์
0839695815
สุขศึกษาและพลศึกษา
68
นางสาวกาญจนา บุญรุ่ง
0806943878
สุขศึกษาและพลศึกษา
69
นางสาวพนิดา สุขยัง
0957194950
สุขศึกษาและพลศึกษา
70
นายคณาพงษ์ ชูนวลศรี
0874734608
สุขศึกษาและพลศึกษา
71
นายพงศ์ธร ปิตตาฝ้าย
0928533471
สุขศึกษาและพลศึกษา
72
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
0935767660
ศิลปะ
73
นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
0632142212
ศิลปะ
74
นายธีระพงษ์ ไทรงาม
0872794569
ศิลปะ
75
นายชานนท์ แก้วประดิษฐ
0901752040
ศิลปะ
76
นางสาวทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
0854745700
ศิลปะ
77
นายธีรพล จันทบูรณ์
0940250041
ศิลปะ
78
นายเทพทัต ทับทอง
0617611282
ศิลปะ
79
นางสาวพิศสุดา สีอ่อน
0622424146
ศิลปะ
80
นายธัชยนนท์ รุ่งรัตนกุลศร
0993109215
ศิลปะ
81
นายจตุพล บุนนาค
0848387032
ศิลปะ
82
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
0924454195
การงานอาชีพ
83
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
0830275180
การงานอาชีพ
84
นางสาวชลธิชา เทียนชัย
0894725250
การงานอาชีพ
85
นางสาวจันทมณี มากมูล
0950016253
การงานอาชีพ
86
นางสาวนูรียา หวันล่าโส๊ะ
0981241404
การงานอาชีพ
87
นางสาวรุ่งนภา ขำเกิด
0935747657
การงานอาชีพ
88
นางสาวมัลลิกา เทือกสุบรรณ
0822509241
การงานอาชีพ
89
นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์
0895947725
การงานอาชีพ
90
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
0896450724
ภาษาต่างประเทศ
91
นางสาวปัทมา ใจชื่น
0869484259
ภาษาต่างประเทศ
92
นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
0923209085
ภาษาต่างประเทศ
93
นายเอกภพ ไทยทอง
0862838958
ภาษาต่างประเทศ
94
นายวศิน ตุเกตุ
0640300089
ภาษาต่างประเทศ
95
นางสาวธัชมาศ พลายเมือง
0635504050
ภาษาต่างประเทศ
96
นายศรายุทธ จันทร์สน
0993561941
ภาษาต่างประเทศ
97
นางสาวคัมภีรพรรณ คงวัดใหม่
0628957854
ภาษาต่างประเทศ
98
นางสาวฆอยรีนา อูมา
0807191031
ภาษาต่างประเทศ
99
นางฉัตรลดา คลังเรเสต
0846894893
ภาษาต่างประเทศ
100
นางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว
0920465451
ภาษาต่างประเทศ
101
นางสาวมัลลิกา ตุ้มทอง
0862765020
ภาษาต่างประเทศ
102
นายพงศธร ชาติแดง
0954408908
ภาษาต่างประเทศ
103
Ms.Jandy Lee Dahunog
0946814229
ภาษาต่างประเทศ
104
นายนิติ บินต่วน
0828223789
ภาษาต่างประเทศ
105
นางสาวสาวณัฐชยา วังช่วย
0925459330
ภาษาต่างประเทศ
106
นางสาวภูสุดา ประทุมมณี
0996288884
ภาษาต่างประเทศ
107
Mr.Mael Jezequel
0653109569
ภาษาต่างประเทศ
108
Mr.Artoe Mayoe
0920791668
ภาษาต่างประเทศ
109
นางสาวปวีณา ประสมศรี
0986697861
ภาษาต่างประเทศ
110
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
0833953246
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
111
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
0898667263
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
112
นางสาวซิลมี ขุนนุ้ย
0612813598
แนะแนว