หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
0812711575
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์
0855453619
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
0626416162
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นางสาวปริยากร เพชรรัตน์
0803915077
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางสาวสุมาลี ทองเผือก
0908654819
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
6
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
7
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
8
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
9
นางอัญชรีย์ มีแสง
0815981720
ภาษาไทย
10
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ภาษาไทย
11
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
0911063415
ภาษาไทย
12
นายธิรพงษ์ คงด้วง
0936619916
ภาษาไทย
13
นายณฐนน ก๊งหวั่น
0945910988
ภาษาไทย
14
นายชนกันต์ นาคง
0622433514
ภาษาไทย
15
นางสาววัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ
0952323905
ภาษาไทย
16
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
0878936740
คณิตศาสตร์
17
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
คณิตศาสตร์
18
นายเจนณรงค์ พันทวี
0878365080
คณิตศาสตร์
19
นางอัญวีณ์ หนูอุไร
0981535542
คณิตศาสตร์
20
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
0842473478
คณิตศาสตร์
21
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
คณิตศาสตร์
22
ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง
0822887085
คณิตศาสตร์
23
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
0846293935
คณิตศาสตร์
24
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
0957795588
คณิตศาสตร์
25
นายเกียรติกร แซ่อุ้ย
0936307805
คณิตศาสตร์
26
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
0972061473
คณิตศาสตร์
27
นายอัครพล ศรีฟ้า
0941483684
คณิตศาสตร์
28
นายเดชศรี สุวิรัตน์
0805288247
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
0833497208
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
นางสาวจตุพร เฝือชัย
0952614238
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
0647302982
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
0896540574
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
0995248682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
0867358795
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
0942020050
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
นายสันติ สีตะพงศ์
0955574179
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
นางสาวอุษมา แสงระวี
0822722592
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
นายวรวรรษ ภิรมย์
0874745024
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นางสาวศิริรักษ์ สุดรัก
0902168791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
นางสาวอรญา สมบูรณ์
0862650958
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
นายภราดร ไชยเขียว
0852106145
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
0837400815
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
นายวรรณศักดิ์ บุญชู
0887534798
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
นายวรัญญู ทองถึง
0851919201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
0803694639
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46
นางสาวปาลินี เพชรทอง
0816062724
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
0822853122
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
0810711380
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
0870839902
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
0872685719
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52
นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
0901683685
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53
นางสาวพรประภา นิรัตน์
0950196019
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
0870728077
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
0859161151
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56
นายเฉลิมเกียรติ นวลปาน
0947935961
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57
นางสาวภัทรสุดา พิกุลงาม
0826373216
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58
นางสาวอรปรียา ชายดี
0980565938
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
สุขศึกษาและพลศึกษา
60
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
0858894144
สุขศึกษาและพลศึกษา
61
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
0901701855
สุขศึกษาและพลศึกษา
62
นายกันทรากร กุศลรักษ์
0839695815
สุขศึกษาและพลศึกษา
63
นางสาวกาญจนา บุญรุ่ง
0806943878
สุขศึกษาและพลศึกษา
64
นางสาวพนิดา สุขยัง
0957194950
สุขศึกษาและพลศึกษา
65
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
0935767660
ศิลปะ
66
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
0876284551
ศิลปะ
67
นายชวลิต กรัดภิรมย์
0612963137
ศิลปะ
68
นางสาววันวิสาข์ สืบ
0808820601
ศิลปะ
69
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
0917109599
ศิลปะ
70
นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
0632142212
ศิลปะ
71
นายธีระพงษ์ ไทรงาม
0872794569
ศิลปะ
72
นายชานนท์ แก้วประดิษฐ
0901752040
ศิลปะ
73
นางสาวทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
0854745700
ศิลปะ
74
นายจตุพล บุนนาค
0848387032
ศิลปะ
75
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
0924454195
การงานอาชีพ
76
สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
0987039121
การงานอาชีพ
77
ว่าที่ร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
0896496653
การงานอาชีพ
78
นางสาวดวงกมล ทองหวาน
0929872968
การงานอาชีพ
79
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
0830275180
การงานอาชีพ
80
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
0896450724
ภาษาต่างประเทศ
81
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน
0815363289
ภาษาต่างประเทศ
82
นางสาวปัทมา ใจชื่น
0869484259
ภาษาต่างประเทศ
83
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
0886931222
ภาษาต่างประเทศ
84
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
0830333360
ภาษาต่างประเทศ
85
นางสาวนฤมล บุญรอด
0862838958
ภาษาต่างประเทศ
86
นางสาวมัสรีน่า สะนิ
0881048608
ภาษาต่างประเทศ
87
นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
0923209085
ภาษาต่างประเทศ
88
นายเอกภพ ไทยทอง
0980247159
ภาษาต่างประเทศ
89
นายวศิน ตุเกตุ
0640300089
ภาษาต่างประเทศ
90
นางสาวธัชมาศ พลายเมือง
0635504050
ภาษาต่างประเทศ
91
นายศรายุทธ จันทร์สน
0993561941
ภาษาต่างประเทศ
92
Ms.Chang Yanhua
ภาษาต่างประเทศ
93
MissErmalyn Gonzales
0950759516
ภาษาต่างประเทศ
94
Mr.Aldrin Antonio
0617968813
ภาษาต่างประเทศ
95
นางสาวคัมภีรพรรณ คงวัดใหม่
0628957854
ภาษาต่างประเทศ
96
นางสาวฆอยรีนา อูมา
0807191031
ภาษาต่างประเทศ
97
นายสิรภัทร เจ๊ะลาเต๊ะ
0657623590
ภาษาต่างประเทศ
98
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
0833953246
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
99
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
0898667263
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
100
นางสาวกรกมล กุลทอง
0615469053
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว