หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
0812711575
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์
0855453619
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
0946142369
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นางสาวปริยากร เพชรรัตน์
0803915077
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางสาวสุมาลี ทองเผือก
0908654819
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
6
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
7
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
8
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
9
นางอัญชรีย์ มีแสง
0815981720
ภาษาไทย
10
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ภาษาไทย
11
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
0911063415
ภาษาไทย
12
นายณฐนน ก๊งหวั่น
0945910988
ภาษาไทย
13
นายชนกันต์ นาคง
0622433514
ภาษาไทย
14
นางสาววัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ
0952323905
ภาษาไทย
15
นางสาวชไมพร จันทร์ชุม
0857835069
ภาษาไทย
16
นางสาวธนินี ชูเชื้อ
0881673836
ภาษาไทย
17
นายณัฐชนน จันทร์ฉาย
0898747864
ภาษาไทย
18
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
0878936740
คณิตศาสตร์
19
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
คณิตศาสตร์
20
นายเจนณรงค์ พันทวี
0878365080
คณิตศาสตร์
21
นางอัญวีณ์ หนูอุไร
0981535542
คณิตศาสตร์
22
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
0842473478
คณิตศาสตร์
23
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
คณิตศาสตร์
24
ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง
0822887085
คณิตศาสตร์
25
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
0846293935
คณิตศาสตร์
26
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
0957795588
คณิตศาสตร์
27
นายเกียรติกร แซ่อุ้ย
0936307805
คณิตศาสตร์
28
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
0972061473
คณิตศาสตร์
29
นายอัครพล ศรีฟ้า
0941483684
คณิตศาสตร์
30
นายเดชศรี สุวิรัตน์
0805288247
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
0833497208
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
นางสาวจตุพร เฝือชัย
0952614238
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
0647302982
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
0896540574
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
0995248682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
0867358795
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
0942020050
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
นายสันติ สีตะพงศ์
0955574179
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นางสาวอุษมา แสงระวี
0822722592
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
นายวรวรรษ ภิรมย์
0874745024
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
นางสาวศิริรักษ์ สุดรัก
0902168791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
นางสาวอรญา สมบูรณ์
0862650958
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง
0950900055
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
นายภราดร ไชยเขียว
0852106145
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
นายวรรณศักดิ์ บุญชู
0887534798
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46
นายวรัญญู ทองถึง
0851919201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47
นางสาวสาริญา ศุภราช
0884424225
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48
นายธีระพงศ์ แก้วทอง
0822705882
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49
นายพงศธร ชาติแดง
0954408908
ภาษาต่างประเทศ
50
นางสาวปาลินี เพชรทอง
0816062724
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
0822853122
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
0810711380
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
0870839902
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
0872685719
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56
นางสาวพรประภา นิรัตน์
0950196019
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
0870728077
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
0859161151
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59
นายเฉลิมเกียรติ นวลปาน
0947935961
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60
นางสาวอรปรียา ชายดี
0980565938
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61
นายภูชิต ช่วยชู
0945900325
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62
นายจักรี ภูมา
0855945989
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
สุขศึกษาและพลศึกษา
64
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
0858894144
สุขศึกษาและพลศึกษา
65
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
0901701855
สุขศึกษาและพลศึกษา
66
นายกันทรากร กุศลรักษ์
0839695815
สุขศึกษาและพลศึกษา
67
นางสาวกาญจนา บุญรุ่ง
0806943878
สุขศึกษาและพลศึกษา
68
นางสาวพนิดา สุขยัง
0957194950
สุขศึกษาและพลศึกษา
69
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
0935767660
ศิลปะ
70
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
0876284551
ศิลปะ
71
นางสาววันวิสาข์ สืบ
0808820601
ศิลปะ
72
นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
0632142212
ศิลปะ
73
นายธีระพงษ์ ไทรงาม
0872794569
ศิลปะ
74
นายชานนท์ แก้วประดิษฐ
0901752040
ศิลปะ
75
นางสาวทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
0854745700
ศิลปะ
76
นายธีรพล จันทบูรณ์
0940250041
ศิลปะ
77
นายเทพทัต ทับทอง
0617611282
ศิลปะ
78
นายจตุพล บุนนาค
0848387032
ศิลปะ
79
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
0924454195
การงานอาชีพ
80
ว่าที่ร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
0896496653
การงานอาชีพ
81
นางสาวดวงกมล ทองหวาน
0929872968
การงานอาชีพ
82
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
0830275180
การงานอาชีพ
83
นางสาวชลธิชา เทียนชัย
0894725250
การงานอาชีพ
84
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
0896450724
ภาษาต่างประเทศ
85
นางสาวปัทมา ใจชื่น
0869484259
ภาษาต่างประเทศ
86
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
0886931222
ภาษาต่างประเทศ
87
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
0830333360
ภาษาต่างประเทศ
88
นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
0923209085
ภาษาต่างประเทศ
89
นายเอกภพ ไทยทอง
0862838958
ภาษาต่างประเทศ
90
นายวศิน ตุเกตุ
0640300089
ภาษาต่างประเทศ
91
นางสาวธัชมาศ พลายเมือง
0635504050
ภาษาต่างประเทศ
92
นายศรายุทธ จันทร์สน
0993561941
ภาษาต่างประเทศ
93
นางสาวคัมภีรพรรณ คงวัดใหม่
0628957854
ภาษาต่างประเทศ
94
นางสาวฆอยรีนา อูมา
0807191031
ภาษาต่างประเทศ
95
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
0846894893
ภาษาต่างประเทศ
96
นางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว
0920465451
ภาษาต่างประเทศ
97
นางสาวมัลลิกา ตุ้มทอง
0862765020
ภาษาต่างประเทศ
98
Mr.Mark Francis
0627245613
ภาษาต่างประเทศ
99
Mr.Bo Song
0949933324
ภาษาต่างประเทศ
100
Ms.Jandy Lee Dahunog
0946814229
ภาษาต่างประเทศ
101
Ms.Jonila Abubacar
0829543615
ภาษาต่างประเทศ
102
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
0833953246
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
103
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
0898667263
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
104
นางสาวซิลมี ขุนนุ้ย
0612813598
แนะแนว