หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
077425470
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์
077425470
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
077425470
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางอัญชรีย์ มีแสง
0815981720
ภาษาไทย
6
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
ภาษาไทย
7
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
0833951374
ภาษาไทย
8
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
0911063415
ภาษาไทย
9
นายธิรพงษ์ คงด้วง
0936619916
ภาษาไทย
10
นายณฐนน ก๊งหวั่น
0945910988
ภาษาไทย
11
นายชนกันต์ นาคง
0622433514
ภาษาไทย
12
นางสาววัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ
0952323905
ภาษาไทย
13
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
0878936740
คณิตศาสตร์
14
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
คณิตศาสตร์
15
นายเจนณรงค์ พันทวี
0878365080
คณิตศาสตร์
16
นางอัญวีณ์ หนูอุไร
0981535542
คณิตศาสตร์
17
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
0842473478
คณิตศาสตร์
18
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
คณิตศาสตร์
19
ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง
0822887085
คณิตศาสตร์
20
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
0846293935
คณิตศาสตร์
21
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
0957795588
คณิตศาสตร์
22
นายเกียรติกร แซ่อุ้ย
0936307805
คณิตศาสตร์
23
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
0972061473
คณิตศาสตร์
24
นายอัครพล ศรีฟ้า
0941483684
คณิตศาสตร์
25
นายเดชศรี สุวิรัตน์
0805288247
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
0833497208
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
นางสาวจตุพร เฝือชัย
0952614238
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
0647302982
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
0896540574
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
0995248682
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
0867358795
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
0942020050
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
นายสันติ สีตะพงศ์
0955574179
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
นางสาวอุษมา แสงระวี
0822722592
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
นายวรวรรษ ภิรมย์
0874745024
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
นางสาวศิริรักษ์ สุดรัก
0902168791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
นางสาวอรญา สมบูรณ์
0862650958
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
นายภราดร ไชยเขียว
0852106145
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
0837400815
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
นายวรรณศักดิ์ บุญชู
0887534798
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
นายวรัญญู ทองถึง
0851919201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
0803694639
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
นางสาวปาลินี เพชรทอง
0816062724
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
0822853122
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
0810711380
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
0870839902
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
0872685719
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49
นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
0901683685
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50
นางสาวพรประภา นิรัตน์
0950196019
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
0870728077
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
0859161151
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53
นายเฉลิมเกียรติ นวลปาน
0947935961
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
สุขศึกษาและพลศึกษา
55
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
0858894144
สุขศึกษาและพลศึกษา
56
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
0901701855
สุขศึกษาและพลศึกษา
57
นายวีระศักดิ์ ดำสุทธิ์
0936573749
สุขศึกษาและพลศึกษา
58
นายกันทรากร กุศลรักษ์
0839695815
สุขศึกษาและพลศึกษา
59
นางสาวกาญจนา บุญรุ่ง
0806943878
สุขศึกษาและพลศึกษา
60
นางสาวพนิดา สุขยัง
0957194950
สุขศึกษาและพลศึกษา
61
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
0935767660
ศิลปะ
62
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
0876284551
ศิลปะ
63
นายชวลิต กรัดภิรมย์
0612963137
ศิลปะ
64
นางสาววันวิสาข์ สืบ
0808820601
ศิลปะ
65
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
0917109599
ศิลปะ
66
นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
0632142212
ศิลปะ
67
นายธีระพงษ์ ไทรงาม
0872794569
ศิลปะ
68
นายชานนท์ แก้วประดิษฐ
0901752040
ศิลปะ
69
นางสาวทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
0854745700
ศิลปะ
70
นายจตุพล บุนนาค
0848387032
ศิลปะ
71
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
0924454195
การงานอาชีพ
72
สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
0987039121
การงานอาชีพ
73
ว่าที่ร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
0896496653
การงานอาชีพ
74
นางสาวดวงกมล ทองหวาน
0929872968
การงานอาชีพ
75
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
0830275180
การงานอาชีพ
76
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
0896450724
ภาษาต่างประเทศ
77
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน
0815363289
ภาษาต่างประเทศ
78
นางสาวปัทมา ใจชื่น
0869484259
ภาษาต่างประเทศ
79
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
0886931222
ภาษาต่างประเทศ
80
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
0830333360
ภาษาต่างประเทศ
81
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
0875540502
ภาษาต่างประเทศ
82
นางสาวนฤมล บุญรอด
0862838958
ภาษาต่างประเทศ
83
นางกวินนาฎ อินทจันทร์
0908844005
ภาษาต่างประเทศ
84
นางสาวพรพิลาส วิจิต
0973548028
ภาษาต่างประเทศ
85
นางสาวสุพรรษา มะนะโส
0818929313
ภาษาต่างประเทศ
86
นางสาวมัสรีน่า สะนิ
0881048608
ภาษาต่างประเทศ
87
นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
0923209085
ภาษาต่างประเทศ
88
นายเอกภพ ไทยทอง
0980247159
ภาษาต่างประเทศ
89
นายวศิน ตุเกตุ
0640300089
ภาษาต่างประเทศ
90
นางสาวธัชมาศ พลายเมือง
0635504050
ภาษาต่างประเทศ
91
นายศรายุทธ จันทร์สน
0993561941
ภาษาต่างประเทศ
92
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
0833953246
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
93
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
0898667263
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
94
นางสาวกรกมล กุลทอง
0615469053
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว