บันทึกเวลาปฏิบัติราชการบุคคลากร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตราประจำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา    

ระบุวันที่ต้องการค้นหา

Username
prefix
name
surname
telephone
2103
นาง
อัญชรีย์
มีแสง
0815981720
2105
นาง
จันทร์นิพา
ขวยไพบูลย์
0813679045
2111
นาง
ยุพาพร
เกิดขุมทอง
0911063415
2112
นาย
ธิรพงษ์
คงด้วง
0936619916
2114
นาย
ณฐนน
ก๊งหวั่น
0945910988
2116
นาย
ชนกันต์
นาคง
0622433514
2118
นางสาว
วัลคุ์วดี
อุบลสุวรรณ
0952323905
2202
นางสาว
พิมพ์ใจ
ทองเรือง
0878936740
2208
นาย
จงรักษ์
บำรุงวงศ์
0897272172
2216
นาย
เจนณรงค์
พันทวี
0878365080
2221
นาง
อัญวีณ์
หนูอุไร
0981535542
2222
นางสาว
ภมร
สุขศรีแก้ว
0842473478
2223
นาง
วานีดา
ทองปัสโนว์
0812700608
2224
ว่าที่ ร.ต.หญิง
รพีพรรณ
จันทร์คง
0822887085
2225
นางสาว
ณัฐธิดา
ทองปัสโนว์
0846293935
2227
นางสาว
นิชาภา
รัตนถาวร
0957795588
2228
นาย
เกียรติกร
แซ่อุ้ย
0936307805
2229
นางสาว
ศิขรินทร์
แซ่ลือ
0972061473
2230
นาย
อัครพล
ศรีฟ้า
0941483684
2311
นาย
เดชศรี
สุวิรัตน์
0805288247
2313
นาย
สุรศักดิ์
ศรีขวัญ
0833497208
2323
นางสาว
จตุพร
เฝือชัย
0952614238
2324
นางสาว
ชมพิชาน์
คงสิบ
0647302982
2326
นางสาว
ซูไบดะห์
มะดือเร๊ะ
0896540574
2327
นางสาว
นพวรรณ
แก้วโกสุม
0995248682
2328
นาย
รัฐพงศ์
ช่วยชู
0867358795
2329
นางสาว
รัชฎาพร
เอียดรอด
0942020050
2330
นาย
สันติ
สีตะพงศ์
0955574179
2331
นางสาว
อุษมา
แสงระวี
0822722592
2332
นาย
วรวรรษ
ภิรมย์
0874745024
2333
นางสาว
ศิริรักษ์
สุดรัก
0902168791
2334
นางสาว
อรญา
สมบูรณ์
0862650958
2712
นาย
ภราดร
ไชยเขียว
0852106145
2723
นาย
อิศรเกษม
สีหะวงษ์
0837400815
2725
นาย
วรรณศักดิ์
บุญชู
0887534798
2726
นาย
วรัญญู
ทองถึง
0851919201
2728
นาง
ลักขณา
นาคสมวงษ์กุล
0803694639
2405
นางสาว
ปาลินี
เพชรทอง
0816062724
2406
นางสาว
นิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
2416
นาย
ธีรรัตน์
โคตรพันธ์
0822853122
2417
นาย
ณัฐกิตติ์
สารสุข
0810711380
2418
นางสาว
จิตชนก
ประชุมทอง
0870839902
2419
นางสาว
ชุติมา
จิตตรารมย์
0872685719
2420
นางสาว
ธัญญารัตน์
จิตราภิรมย์
0901683685
2421
นางสาว
พรประภา
นิรัตน์
0950196019
2422
นางสาว
พรเพ็ญ
หาญชนะ
0870728077
2423
นางสาว
เบญญาภา
เพชรวิชิต
0859161151
2424
นาย
เฉลิมเกียรติ
นวลปาน
0947935961
2425
นางสาว
ภัทรสุดา
พิกุลงาม
0826373216
2426
นางสาว
อรปรียา
ชายดี
0980565938
2509
นาง
อรวรรณ
วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
2510
นาย
ณัฐภัทร
อินทรเสนีย์
0858894144
2512
นาย
ยุทธพงษ์
สนธิกลับ
0901701855
2516
นาย
กันทรากร
กุศลรักษ์
0839695815
2517
นางสาว
กาญจนา
บุญรุ่ง
0806943878
2518
นางสาว
พนิดา
สุขยัง
0957194950
2607
นางสาว
พิมพ์พร
ทิมขำ
0935767660
2610
นางสาว
พัชรีวรรณ
อินทสุรัช
0876284551
2611
นาย
ชวลิต
กรัดภิรมย์
0612963137
2612
นางสาว
วันวิสาข์
สืบ
0808820601
2615
นางสาว
อาภาภรณ์
บุษบง
0917109599
2617
นางสาว
ศรินทร์รตา
ชูเชื้อ
0632142212
2618
นาย
ธีระพงษ์
ไทรงาม
0872794569
2619
นาย
ชานนท์
แก้วประดิษฐ
0901752040
2620
นางสาว
ทิพวรรณ
อยู่เป็นสุข
0854745700
3023
นาย
จตุพล
บุนนาค
0848387032
2720
นาง
ปรมาภรณ์
ไชยเขียว
0924454195
2727
สิบเอกหญิง
อนุสา
ส่งสุริน
0987039121
2729
ว่าที่ร.ต.หญิง
วิราวรรณ
ทิพย์รักษา
0896496653
2730
นางสาว
ดวงกมล
ทองหวาน
0929872968
2731
นาย
จิรวัฒน์
บุญสิน
0830275180
2818
นางสาว
ชกาภัฎ
ทิศคงทอง
0896450724
2821
นางสาว
ทิฆัมพร
ออมสิน
0815363289
2823
นางสาว
ปัทมา
ใจชื่น
0869484259
2826
นางสาว
วิภาวรรณ
วิชัยดิษฐ์
0886931222
2830
นางสาว
พรรณธิดา
ภูริวิทยาธีระ
0830333360
2834
นางสาว
นฤมล
บุญรอด
0862838958
2840
นางสาว
มัสรีน่า
สะนิ
0881048608
2844
นางสาว
ณัฐพัชร์
ส่งเสริม
0923209085
2845
นาย
เอกภพ
ไทยทอง
0980247159
2846
นาย
วศิน
ตุเกตุ
0640300089
2847
นางสาว
ธัชมาศ
พลายเมือง
0635504050
2848
นาย
ศรายุทธ
จันทร์สน
0993561941
2849
Ms.
Chang
Yanhua
2850
Miss
Ermalyn
Gonzales
0950759516
2851
Mr.
Aldrin
Antonio
0617968813
2852
นางสาว
คัมภีรพรรณ
คงวัดใหม่
0628957854
2853
นางสาว
ฆอยรีนา
อูมา
0807191031
2856
นาย
สิรภัทร
เจ๊ะลาเต๊ะ
0657623590
2901
นางสาว
จันทร์จีรา
บุญปติ
0833953246
2902
นางสาว
เกศวรา
ศรีพิบูลย์
0898667263
2910
นางสาว
กรกมล
กุลทอง
0615469053
3012
นางสาว
นฤมล
สาริขา
0937745513
3014
นางสาว
กันต์หทัย
ใจกว้าง
0949265614
3022
นางสาว
นันทรัตน์
อนุกูล
0901292766
3024
นางสาว
ชนุตม์
ศรีบุญเรือง
0654453528
4012
นาย
อองซาน
อาว
077425053
4013
นาง
วินวินโซ
ฟอง
077425053
4039
นางสาว
สุคันธา
พิมพ์ศรี
0897264248
4045
นาย
วิสิญ
ราชจินดา
0980569577
4046
นางสาว
บุญรัตน์
ปานสัง
0623925084
4049
นาย
สมยศ
ประยูเด็น
0
4050
นาง
กิรประภา
ไชยวรรณ
00801432356
4051
นาย
ซอ
Saw
0
4052
นางสาว
รจนา
สุระป้อง
-
4054
Mrs
Myint
Thi
-
1009
นาย
ธีวรัตน์
ไชยสิทธิ์
0855453619
1010
นางสาว
จุฑาภรณ์
เจษฎารมย์
0626416162
1011
นางสาว
สุมาลี
ทองเผือก
0908654819
1012
นางสาว
ปริยากร
เพชรรัตน์
0803915077
edit_key teacher_code chk_day chk_month chk_year hour_am hour_pm am_time pm_time am_latitude am_longitude pm_latitude pm_longitude am_ip pm_ip
256602061010 1010 6 2 2566 7 -1 07:41:14 - 1 1 1 1
256602061011 1011 6 2 2566 7 -1 07:03:30 - 1 1 1 1
256602061012 1012 6 2 2566 7 -1 07:03:23 - 1 1 1 1
256602062103 2103 6 2 2566 7 -1 07:25:24 - 1 1 1 1
256602062105 2105 6 2 2566 6 -1 06:48:18 - 1 1 1 1
256602062111 2111 6 2 2566 7 -1 07:34:27 - 1 1 1 1
256602062112 2112 6 2 2566 7 -1 07:00:35 - 1 1 1 1
256602062114 2114 6 2 2566 7 -1 07:40:52 - 1 1 1 1
256602062116 2116 6 2 2566 6 -1 06:43:44 - 1 1 1 1
256602062118 2118 6 2 2566 7 -1 07:27:32 - 1 1 1 1
256602062202 2202 6 2 2566 6 -1 06:28:11 - 1 1 1 1
256602062208 2208 6 2 2566 7 -1 07:41:35 - 1 1 1 1
256602062216 2216 6 2 2566 7 -1 07:11:57 - 1 1 1 1
256602062221 2221 6 2 2566 7 -1 07:37:46 - 1 1 1 1
256602062222 2222 6 2 2566 7 -1 07:53:54 - 1 1 1 1
256602062223 2223 6 2 2566 7 -1 07:41:39 - 1 1 1 1
256602062224 2224 6 2 2566 6 -1 06:42:19 - 1 1 1 1
256602062225 2225 6 2 2566 7 -1 07:39:50 - 1 1 1 1
256602062227 2227 6 2 2566 6 -1 06:32:05 - 1 1 1 1
256602062228 2228 6 2 2566 6 -1 06:33:40 - 1 1 1 1
256602062229 2229 6 2 2566 7 -1 07:49:55 - 1 1 1 1
256602062230 2230 6 2 2566 7 -1 07:32:55 - 1 1 1 1
256602062311 2311 6 2 2566 7 -1 07:10:28 - 1 1 1 1
256602062313 2313 6 2 2566 5 -1 05:56:13 - 1 1 1 1
256602062323 2323 6 2 2566 7 -1 07:16:58 - 1 1 1 1
256602062324 2324 6 2 2566 7 -1 07:28:25 - 1 1 1 1
256602062326 2326 6 2 2566 7 -1 07:32:23 - 1 1 1 1
256602062327 2327 6 2 2566 7 -1 07:37:25 - 1 1 1 1
256602062328 2328 6 2 2566 6 -1 06:30:06 - 1 1 1 1
256602062329 2329 6 2 2566 6 -1 06:36:49 - 1 1 1 1
256602062330 2330 6 2 2566 7 -1 07:43:43 - 1 1 1 1
256602062331 2331 6 2 2566 7 -1 07:17:50 - 1 1 1 1
256602062332 2332 6 2 2566 7 -1 07:42:14 - 1 1 1 1
256602062333 2333 6 2 2566 7 -1 07:34:52 - 1 1 1 1
256602062334 2334 6 2 2566 7 -1 07:46:12 - 1 1 1 1
256602062405 2405 6 2 2566 7 -1 07:04:45 - 1 1 1 1
256602062406 2406 6 2 2566 7 -1 07:19:36 - 1 1 1 1
256602062416 2416 6 2 2566 6 -1 06:19:21 - 1 1 1 1
256602062417 2417 6 2 2566 7 -1 07:17:01 - 1 1 1 1
256602062418 2418 6 2 2566 6 -1 06:33:48 - 1 1 1 1
256602062419 2419 6 2 2566 7 -1 07:25:59 - 1 1 1 1
256602062420 2420 6 2 2566 7 -1 07:21:17 - 1 1 1 1
256602062421 2421 6 2 2566 7 -1 07:38:36 - 1 1 1 1
256602062422 2422 6 2 2566 7 -1 07:19:03 - 1 1 1 1
256602062423 2423 6 2 2566 7 -1 07:18:49 - 1 1 1 1
256602062424 2424 6 2 2566 7 -1 07:34:10 - 1 1 1 1
256602062425 2425 6 2 2566 6 -1 06:31:11 - 1 1 1 1
256602062426 2426 6 2 2566 7 -1 07:25:55 - 1 1 1 1
256602062509 2509 6 2 2566 7 -1 07:22:21 - 1 1 1 1
256602062510 2510 6 2 2566 7 -1 07:42:06 - 1 1 1 1
256602062512 2512 6 2 2566 7 -1 07:24:11 - 1 1 1 1
256602062516 2516 6 2 2566 7 -1 07:37:59 - 1 1 1 1
256602062517 2517 6 2 2566 7 -1 07:39:19 - 1 1 1 1
256602062518 2518 6 2 2566 7 -1 07:37:54 - 1 1 1 1
256602062607 2607 6 2 2566 6 -1 06:25:03 - 1 1 1 1
256602062610 2610 6 2 2566 7 -1 07:35:27 - 1 1 1 1
256602062611 2611 6 2 2566 7 -1 07:24:38 - 1 1 1 1
256602062612 2612 6 2 2566 7 -1 07:27:35 - 1 1 1 1
256602062615 2615 6 2 2566 7 -1 07:44:40 - 1 1 1 1
256602062617 2617 6 2 2566 7 -1 07:36:23 - 1 1 1 1
256602062618 2618 6 2 2566 7 -1 07:45:04 - 1 1 1 1
256602062619 2619 6 2 2566 7 -1 07:57:07 - 1 1 1 1
256602062620 2620 6 2 2566 6 -1 06:48:29 - 1 1 1 1
256602062712 2712 6 2 2566 7 -1 07:31:10 - 1 1 1 1
256602062720 2720 6 2 2566 7 -1 07:33:57 - 1 1 1 1
256602062723 2723 6 2 2566 7 -1 07:17:32 - 1 1 1 1
256602062725 2725 6 2 2566 6 -1 06:37:31 - 1 1 1 1
256602062726 2726 6 2 2566 6 -1 06:44:08 - 1 1 1 1
256602062727 2727 6 2 2566 6 -1 06:59:53 - 1 1 1 1
256602062728 2728 6 2 2566 7 -1 07:32:43 - 1 1 1 1
256602062729 2729 6 2 2566 7 -1 07:35:30 - 1 1 1 1
256602062730 2730 6 2 2566 7 -1 07:45:23 - 1 1 1 1
256602062731 2731 6 2 2566 7 -1 07:06:25 - 1 1 1 1
256602062818 2818 6 2 2566 8 -1 08:01:14 - 1 1 1 1
256602062821 2821 6 2 2566 7 -1 07:34:32 - 1 1 1 1
256602062823 2823 6 2 2566 6 -1 06:35:58 - 1 1 1 1
256602062826 2826 6 2 2566 7 -1 07:52:05 - 1 1 1 1
256602062830 2830 6 2 2566 7 -1 07:17:56 - 1 1 1 1
256602062834 2834 6 2 2566 7 -1 07:33:17 - 1 1 1 1
256602062840 2840 6 2 2566 6 -1 06:41:07 - 1 1 1 1
256602062844 2844 6 2 2566 7 -1 07:12:11 - 1 1 1 1
256602062845 2845 6 2 2566 7 -1 07:52:01 - 1 1 1 1
256602062846 2846 6 2 2566 7 -1 07:40:02 - 1 1 1 1
256602062847 2847 6 2 2566 6 -1 06:43:15 - 1 1 1 1
256602062848 2848 6 2 2566 6 -1 06:39:23 - 1 1 1 1
256602062849 2849 6 2 2566 7 -1 07:44:34 - 1 1 1 1
256602062850 2850 6 2 2566 7 -1 07:13:24 - 1 1 1 1
256602062851 2851 6 2 2566 7 -1 07:13:20 - 1 1 1 1
256602062852 2852 6 2 2566 7 -1 07:34:37 - 1 1 1 1
256602062853 2853 6 2 2566 7 -1 07:30:56 - 1 1 1 1
256602062856 2856 6 2 2566 7 -1 07:28:49 - 1 1 1 1
256602062901 2901 6 2 2566 7 -1 07:16:40 - 1 1 1 1
256602062902 2902 6 2 2566 7 -1 07:43:34 - 1 1 1 1
256602062910 2910 6 2 2566 7 -1 07:28:08 - 1 1 1 1
256602063012 3012 6 2 2566 7 -1 07:19:21 - 1 1 1 1
256602063014 3014 6 2 2566 6 -1 06:49:40 - 1 1 1 1
256602063022 3022 6 2 2566 7 -1 07:24:15 - 1 1 1 1
256602063023 3023 6 2 2566 7 -1 07:33:09 - 1 1 1 1
256602063024 3024 6 2 2566 7 -1 07:08:21 - 1 1 1 1
256602064012 4012 6 2 2566 6 -1 06:30:59 - 1 1 1 1
256602064013 4013 6 2 2566 5 -1 05:50:10 - 1 1 1 1
256602064039 4039 6 2 2566 5 -1 05:54:51 - 1 1 1 1
256602064045 4045 6 2 2566 5 -1 05:54:19 - 1 1 1 1
2566264046 4046 6 2 2566 -1 -1 - - 1 1 1 1
256602064049 4049 6 2 2566 6 -1 06:02:17 - 1 1 1 1
256602064050 4050 6 2 2566 6 -1 06:11:18 - 1 1 1 1
256602064051 4051 6 2 2566 6 -1 06:08:19 - 1 1 1 1
256602064052 4052 6 2 2566 6 -1 06:11:39 - 1 1 1 1

สร้างแผนที่

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก หมายเหตุ
1ภาษาไทยนางอัญชรีย์ มีแสง07:25:24-
2ภาษาไทยนางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์06:48:18-
3ภาษาไทยนางยุพาพร เกิดขุมทอง07:34:27-
4ภาษาไทยนายธิรพงษ์ คงด้วง07:00:35-
5ภาษาไทยนายณฐนน ก๊งหวั่น07:40:52-
6ภาษาไทยนายชนกันต์ นาคง06:43:44-
7ภาษาไทยนางสาววัลคุ์วดี อุบลสุวรรณ07:27:32-
8คณิตศาสตร์นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง06:28:11-
9คณิตศาสตร์นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์07:41:35-
10คณิตศาสตร์นายเจนณรงค์ พันทวี07:11:57-
11คณิตศาสตร์นางอัญวีณ์ หนูอุไร07:37:46-
12คณิตศาสตร์นางสาวภมร สุขศรีแก้ว07:53:54-
13คณิตศาสตร์นางวานีดา ทองปัสโนว์07:41:39-
14คณิตศาสตร์ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง06:42:19-
15คณิตศาสตร์นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์07:39:50-
16คณิตศาสตร์นางสาวนิชาภา รัตนถาวร06:32:05-
17คณิตศาสตร์นายเกียรติกร แซ่อุ้ย06:33:40-
18คณิตศาสตร์นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ07:49:55-
19คณิตศาสตร์นายอัครพล ศรีฟ้า07:32:55-
20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเดชศรี สุวิรัตน์07:10:28-
21วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ05:56:13-
22วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจตุพร เฝือชัย07:16:58-
23วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชมพิชาน์ คงสิบ07:28:25-
24วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ07:32:23-
25วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม07:37:25-
26วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายรัฐพงศ์ ช่วยชู06:30:06-
27วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวรัชฎาพร เอียดรอด06:36:49-
28วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสันติ สีตะพงศ์07:43:43-
29วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอุษมา แสงระวี07:17:50-
30วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวรวรรษ ภิรมย์07:42:14-
31วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวศิริรักษ์ สุดรัก07:34:52-
32วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอรญา สมบูรณ์07:46:12-
33วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายภราดร ไชยเขียว07:31:10-
34วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายอิศรเกษม สีหะวงษ์07:17:32-
35วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวรรณศักดิ์ บุญชู06:37:31-
36วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวรัญญู ทองถึง06:44:08-
37วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางลักขณา นาคสมวงษ์กุล07:32:43-
38สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวปาลินี เพชรทอง07:04:45-
39สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์07:19:36-
40สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายธีรรัตน์ โคตรพันธ์06:19:21-
41สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายณัฐกิตติ์ สารสุข07:17:01-
42สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวจิตชนก ประชุมทอง06:33:48-
43สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวชุติมา จิตตรารมย์07:25:59-
44สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์07:21:17-
45สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวพรประภา นิรัตน์07:38:36-
46สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ07:19:03-
47สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต07:18:49-
48สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายเฉลิมเกียรติ นวลปาน07:34:10-
49สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวภัทรสุดา พิกุลงาม06:31:11-
50สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวอรปรียา ชายดี07:25:55-
51สุขศึกษาและพลศึกษานางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์07:22:21-
52สุขศึกษาและพลศึกษานายณัฐภัทร อินทรเสนีย์07:42:06-
53สุขศึกษาและพลศึกษานายยุทธพงษ์ สนธิกลับ07:24:11-
54สุขศึกษาและพลศึกษานายกันทรากร กุศลรักษ์07:37:59-
55สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวกาญจนา บุญรุ่ง07:39:19-
56สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิดา สุขยัง07:37:54-
57ศิลปะนางสาวพิมพ์พร ทิมขำ06:25:03-
58ศิลปะนางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช07:35:27-
59ศิลปะนายชวลิต กรัดภิรมย์07:24:38-
60ศิลปะนางสาววันวิสาข์ สืบ07:27:35-
61ศิลปะนางสาวอาภาภรณ์ บุษบง07:44:40-
62ศิลปะนางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ07:36:23-
63ศิลปะนายธีระพงษ์ ไทรงาม07:45:04-
64ศิลปะนายชานนท์ แก้วประดิษฐ07:57:07-
65ศิลปะนางสาวทิพวรรณ อยู่เป็นสุข06:48:29-
66ศิลปะนายจตุพล บุนนาค07:33:09-
67การงานอาชีพนางปรมาภรณ์ ไชยเขียว07:33:57-
68การงานอาชีพสิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน06:59:53-
69การงานอาชีพว่าที่ร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา07:35:30-
70การงานอาชีพนางสาวดวงกมล ทองหวาน07:45:23-
71การงานอาชีพนายจิรวัฒน์ บุญสิน07:06:25-
72ภาษาต่างประเทศนางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง08:01:14-
73ภาษาต่างประเทศนางสาวทิฆัมพร ออมสิน07:34:32-
74ภาษาต่างประเทศนางสาวปัทมา ใจชื่น06:35:58-
75ภาษาต่างประเทศนางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์07:52:05-
76ภาษาต่างประเทศนางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ07:17:56-
77ภาษาต่างประเทศนางสาวนฤมล บุญรอด07:33:17-
78ภาษาต่างประเทศนางสาวมัสรีน่า สะนิ06:41:07-
79ภาษาต่างประเทศนางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม07:12:11-
80ภาษาต่างประเทศนายเอกภพ ไทยทอง07:52:01-
81ภาษาต่างประเทศนายวศิน ตุเกตุ07:40:02-
82ภาษาต่างประเทศนางสาวธัชมาศ พลายเมือง06:43:15-
83ภาษาต่างประเทศนายศรายุทธ จันทร์สน06:39:23-
84ภาษาต่างประเทศMs.Chang Yanhua07:44:34-
85ภาษาต่างประเทศMissErmalyn Gonzales07:13:24-
86ภาษาต่างประเทศMr.Aldrin Antonio07:13:20-
87ภาษาต่างประเทศนางสาวคัมภีรพรรณ คงวัดใหม่07:34:37-
88ภาษาต่างประเทศนางสาวฆอยรีนา อูมา07:30:56-
89ภาษาต่างประเทศนายสิรภัทร เจ๊ะลาเต๊ะ07:28:49-
90กลุ่มกิจกรรมแนะแนวนางสาวจันทร์จีรา บุญปติ07:16:40-
91กลุ่มกิจกรรมแนะแนวนางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์07:43:34-
92กลุ่มกิจกรรมแนะแนวนางสาวกรกมล กุลทอง07:28:08-
93กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวนฤมล สาริขา07:19:21-
94กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง06:49:40-
95กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวนันทรัตน์ อนุกูล07:24:15-
96กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวชนุตม์ ศรีบุญเรือง07:08:21-
97กลุ่มงานสนับสนุนนายอองซาน อาว06:30:59-
98กลุ่มงานสนับสนุนนางวินวินโซ ฟอง05:50:10-
99กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวสุคันธา พิมพ์ศรี05:54:51-
100กลุ่มงานสนับสนุนนายวิสิญ ราชจินดา05:54:19-
101กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวบุญรัตน์ ปานสัง--
102กลุ่มงานสนับสนุนนายสมยศ ประยูเด็น06:02:17-
103กลุ่มงานสนับสนุนนางกิรประภา ไชยวรรณ06:11:18-
104กลุ่มงานสนับสนุนนายซอ Saw06:08:19-
105กลุ่มงานสนับสนุนนางสาวรจนา สุระป้อง06:11:39-
106กลุ่มงานสนับสนุนMrsMyint Thi
107ผู้บริหารนายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์
108ผู้บริหารนางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์07:41:14-
109ผู้บริหารนางสาวสุมาลี ทองเผือก07:03:30-
110ผู้บริหารนางสาวปริยากร เพชรรัตน์07:03:23-
สรุปการบันทึกเวลาวันที่ พ.ศ.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 110 คน
จำนวนบุคลากรที่บันทึกเวลาแล้ว 108 คน
จำนวนบุคลากรที่ยังไม่บันทึกเวลา 2 คน