บันทึกเวลาปฏิบัติราชการบุคคลากร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตราประจำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา    

ระบุวันที่ต้องการค้นหา

Username
prefix
name
surname
telephone
2103
นาง
อัญชรีย์
มีแสง
0815981720
2105
นาง
จันทร์นิพา
ขวยไพบูลย์
0813679045
2108
นางสาว
จิราภรณ์
ทลิกรรณ์
0833951374
2111
นาง
ยุพาพร
เกิดขุมทอง
0911063415
2112
นาย
ธิรพงษ์
คงด้วง
0936619916
2114
นาย
ณฐนน
ก๊งหวั่น
0945910988
2116
นาย
ชนกันต์
นาคง
0622433514
2118
นางสาว
วัลคุ์วดี
อุบลสุวรรณ
0952323905
2202
นางสาว
พิมพ์ใจ
ทองเรือง
0878936740
2208
นาย
จงรักษ์
บำรุงวงศ์
0897272172
2216
นาย
เจนณรงค์
พันทวี
0878365080
2221
นาง
อัญวีณ์
หนูอุไร
0981535542
2222
นางสาว
ภมร
สุขศรีแก้ว
0842473478
2223
นาง
วานีดา
ทองปัสโนว์
0812700608
2224
ว่าที่ ร.ต.หญิง
รพีพรรณ
จันทร์คง
0822887085
2225
นางสาว
ณัฐธิดา
ทองปัสโนว์
0846293935
2227
นางสาว
นิชาภา
รัตนถาวร
0957795588
2228
นาย
เกียรติกร
แซ่อุ้ย
0936307805
2229
นางสาว
ศิขรินทร์
แซ่ลือ
0972061473
2230
นาย
อัครพล
ศรีฟ้า
0941483684
2311
นาย
เดชศรี
สุวิรัตน์
0805288247
2313
นาย
สุรศักดิ์
ศรีขวัญ
0833497208
2323
นางสาว
จตุพร
เฝือชัย
0952614238
2324
นางสาว
ชมพิชาน์
คงสิบ
0647302982
2326
นางสาว
ซูไบดะห์
มะดือเร๊ะ
0896540574
2327
นางสาว
นพวรรณ
แก้วโกสุม
0995248682
2328
นาย
รัฐพงศ์
ช่วยชู
0867358795
2329
นางสาว
รัชฎาพร
เอียดรอด
0942020050
2330
นาย
สันติ
สีตะพงศ์
0955574179
2331
นางสาว
อุษมา
แสงระวี
0822722592
2332
นาย
วรวรรษ
ภิรมย์
0874745024
2333
นางสาว
ศิริรักษ์
สุดรัก
0902168791
2334
นางสาว
อรญา
สมบูรณ์
0862650958
2712
นาย
ภราดร
ไชยเขียว
0852106145
2723
นาย
อิศรเกษม
สีหะวงษ์
0837400815
2725
นาย
วรรณศักดิ์
บุญชู
0887534798
2726
นาย
วรัญญู
ทองถึง
0851919201
2728
นาง
ลักขณา
นาคสมวงษ์กุล
0803694639
2405
นางสาว
ปาลินี
เพชรทอง
0816062724
2406
นางสาว
นิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
2416
นาย
ธีรรัตน์
โคตรพันธ์
0822853122
2417
นาย
ณัฐกิตติ์
สารสุข
0810711380
2418
นางสาว
จิตชนก
ประชุมทอง
0870839902
2419
นางสาว
ชุติมา
จิตตรารมย์
0872685719
2420
นางสาว
ธัญญารัตน์
จิตราภิรมย์
0901683685
2421
นางสาว
พรประภา
นิรัตน์
0950196019
2422
นางสาว
พรเพ็ญ
หาญชนะ
0870728077
2423
นางสาว
เบญญาภา
เพชรวิชิต
0859161151
2424
นาย
เฉลิมเกียรติ
นวลปาน
0947935961
2509
นาง
อรวรรณ
วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
2510
นาย
ณัฐภัทร
อินทรเสนีย์
0858894144
2512
นาย
ยุทธพงษ์
สนธิกลับ
0901701855
2513
นาย
วีระศักดิ์
ดำสุทธิ์
0936573749
2516
นาย
กันทรากร
กุศลรักษ์
0839695815
2517
นางสาว
กาญจนา
บุญรุ่ง
0806943878
2518
นางสาว
พนิดา
สุขยัง
0957194950
2607
นางสาว
พิมพ์พร
ทิมขำ
0935767660
2610
นางสาว
พัชรีวรรณ
อินทสุรัช
0876284551
2611
นาย
ชวลิต
กรัดภิรมย์
0612963137
2612
นางสาว
วันวิสาข์
สืบ
0808820601
2615
นางสาว
อาภาภรณ์
บุษบง
0917109599
2617
นางสาว
ศรินทร์รตา
ชูเชื้อ
0632142212
2618
นาย
ธีระพงษ์
ไทรงาม
0872794569
2619
นาย
ชานนท์
แก้วประดิษฐ
0901752040
2620
นางสาว
ทิพวรรณ
อยู่เป็นสุข
0854745700
3023
นาย
จตุพล
บุนนาค
0848387032
2720
นาง
ปรมาภรณ์
ไชยเขียว
0924454195
2727
สิบเอกหญิง
อนุสา
ส่งสุริน
0987039121
2729
ว่าที่ร.ต.หญิง
วิราวรรณ
ทิพย์รักษา
0896496653
2730
นางสาว
ดวงกมล
ทองหวาน
0929872968
2731
นาย
จิรวัฒน์
บุญสิน
0830275180
2818
นางสาว
ชกาภัฎ
ทิศคงทอง
0896450724
2821
นางสาว
ทิฆัมพร
ออมสิน
0815363289
2823
นางสาว
ปัทมา
ใจชื่น
0869484259
2826
นางสาว
วิภาวรรณ
วิชัยดิษฐ์
0886931222
2830
นางสาว
พรรณธิดา
ภูริวิทยาธีระ
0830333360
2831
นางสาว
ณัฐนรี
พันธ์พงศ์
0875540502
2834
นางสาว
นฤมล
บุญรอด
0862838958
2835
นาง
กวินนาฎ
อินทจันทร์
0908844005
2836
นางสาว
พรพิลาส
วิจิต
0973548028
2839
นางสาว
สุพรรษา
มะนะโส
0818929313
2840
นางสาว
มัสรีน่า
สะนิ
0881048608
2844
นางสาว
ณัฐพัชร์
ส่งเสริม
0923209085
2845
นาย
เอกภพ
ไทยทอง
0980247159
2846
นาย
วศิน
ตุเกตุ
0640300089
2847
นางสาว
ธัชมาศ
พลายเมือง
0635504050
2848
นาย
ศรายุทธ
จันทร์สน
0993561941
2901
นางสาว
จันทร์จีรา
บุญปติ
0833953246
2902
นางสาว
เกศวรา
ศรีพิบูลย์
0898667263
2910
นางสาว
กรกมล
กุลทอง
0615469053
3012
นางสาว
นฤมล
สาริขา
0937745513
3014
นางสาว
กันต์หทัย
ใจกว้าง
0949265614
3022
นางสาว
นันทรัตน์
อนุกูล
0901292766
3024
นางสาว
ชนุตม์
ศรีบุญเรือง
0654453528
4012
นาย
อองซาน
อาว
077425053
4013
นาง
วินวินโซ
ฟอง
077425053
4039
นางสาว
สุคันธา
พิมพ์ศรี
0897264248
4045
นาย
วิสิญ
ราชจินดา
0980569577
4046
นางสาว
บุญรัตน์
ปานสัง
0623925084
4047
นาย
อรินทม์
บุญเลิศ
0808623829
4048
นาง
ประนอม
มุขดาหาร
0928862147
4049
นาย
สมยศ
ประยูเด็น
0
4050
นาง
กิรประภา
ไชยวรรณ
0
4051
นาย
ซอ
Saw
0
1009
นาย
ธีวรัตน์
ไชยสิทธิ์
0855453619
1010
นางสาว
จุฑาภรณ์
เจษฎารมย์
0626416162
1011
นางสาว
สุมาลี
ทองเผือก
0908654819
1012
นางสาว
ปริยากร
เพชรรัตน์
0803915077
edit_key teacher_code chk_day chk_month chk_year hour_am hour_pm am_time pm_time am_latitude am_longitude pm_latitude pm_longitude am_ip pm_ip
สรุปการบันทึกเวลาวันที่ พ.ศ.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 108 คน
จำนวนบุคลากรที่บันทึกเวลาแล้ว 1 คน
จำนวนบุคลากรที่ยังไม่บันทึกเวลา 107 คน