สถิติการมาโรงเรียน (รายวัน) ของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.132420251220324
ม.235725441030357
ม.3338216111220338
ม.42822019810282
ม.524515631890245
ม.6229104261250229
ทั้งโรงเรียน 177511338664201775