การบันทึกเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.1324267157206118
ม.2377304273269108
ม.33462424104221125
ม.428425183324044
ม.5252199165318765
ม.6235156779132103
ทั้งโรงเรียน 18181419383991255563