หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
077425470
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน
0810813899
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
0833953246
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
0898667263
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7
นางสาวกรกมล กุลทอง
0615469053
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
0617919362
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9
นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
0815363289
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10
นางสาวปัทมา ใจชื่น
0830028934
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
0886931222
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
0830333360
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
0950758053
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14
นางสาวนฤมล บุญรอด
0980247159
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15
นางกวินนาฎ อินทจันทร์
0908844005
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16
นางสาวพรพิลาส วิจิต
0993561941
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17
นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
0818929313
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18
นางสาวมัสรีน่า สะนิ
0881048608
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19
นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
0911605133
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20
นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
0923209085
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21
นายเอกภพ ไทยทอง
0635504050
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22
นายวศิน ตุเกตุ
0640300089
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23
นางสายฝน ราษีงาม
0856292158
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
24
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
0924454195
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
25
สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
0980797114
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
26
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
0896496653
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
27
นางสาวดวงกมล ทองหวาน
0929872968
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
28
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
0830275180
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
29
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
0993037878
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
0876284551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31
นายชวลิต กรัดภิรมย์
0612963137
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32
นางสาววันวิสาข์ สืบ
0808820601
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
0917109599
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34
นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
0632142212
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35
นายจตุพล บุนนาค
0848387032
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
0858894144
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
0901701855
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39
นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
0936573749
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40
นางสาวปาลินี เพชรทอง
0967153963
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
42
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
0822853122
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
0922494147
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
0870839902
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
0872685719
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46
นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
0901683685
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47
นางสาวพรประภา นิรัตน์
0950196019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
0870728077
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
0859161151
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50
นายเดชศรี สุวิรัตน์
0994163696
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
0626876625
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52
นางสาวพัชริณี พรหมเรืองโชติ
0937517903
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53
นางสาวนวียา ปักษิณ
0633852598
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
นางสาวจตุพร เฝือชัย
0952837538
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
0647302982
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56
นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
0896540574
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
0995248682
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
0867358795
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59
นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
0942020050
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
นายสันติ สีตะพงศ์
0955574179
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61
นางสาวอุษมา แสงระวี
0822722592
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62
นายภราดร ไชยเขียว
0852106145
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63
นางสาวจิราพร บุญเหลือ
0847464726
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
0837400815
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65
นายวรรณศักดิ์ บุญชู
0887534798
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66
นายวรัญญู ทองถึง
0851919201
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
0803694639
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
0878936740
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
0897272172
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70
นายเจนณรงค์ พันทวี
0878365080
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
71
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
0954399183
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
72
นางอัญวีณ์ หนูอุไร
0981535542
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
73
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
0842473478
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74
นางวานีดา ทองปัสโนว์
0812700608
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
0822887085
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
0846293935
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
0957795588
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78
นายอัครพล ศรีฟ้า
0941483684
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
0815981720
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
0813679045
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
0833951374
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
0911063415
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83
นายธิรพงษ์ คงด้วง
0936619916
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84
นายณฐนน ก๊งหวั่น
0945910988
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85
นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
0881682952
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86
นางสาวนฤมล สาริขา
0937745513
กลุ่มงานสนับสนุน
87
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง
0848435526
กลุ่มงานสนับสนุน
88
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล
0901292766
กลุ่มงานสนับสนุน
89
นางสาวชนุตน์ ศรีบุญเรือง
0654453528
กลุ่มงานสนับสนุน
90
นางวินวินโซ ฟอง
077425053
กลุ่มงานสนับสนุน
91
นางสิริกานต์ บัวคง
0844798425
กลุ่มงานสนับสนุน
92
นางสาวสุคันธา พิมพ์ศรี
0897264248
กลุ่มงานสนับสนุน
93
นายปรีชา แป้นปั้น
0628675325
กลุ่มงานสนับสนุน
94
นายอองซาน อาว
077425053
กลุ่มงานสนับสนุน
95
นายวิสิญ ราชจินดา
0980569577
กลุ่มงานสนับสนุน
96
นางสาวบุญรัตน์ ปานสัง
0623925084
กลุ่มงานสนับสนุน
97
นายอรินทม์ บุญเลิศ
0808623829
กลุ่มงานสนับสนุน
98
นางประนอม มุขดาหาร
0928862147
กลุ่มงานสนับสนุน