หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   077-425-053
ดร. พิมลรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 077425470
นาง อุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0836361229
นาย อาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0848490115
นาง สุภาภรณ์ บุตรหมีน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0810813899
นางสาว อัญชรีย์ มีแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0815981720
นาง จันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0813679045
นางสาว จิราภรณ์ ทลิกรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0833951374
นาง ยุพาพร เกิดขุมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0911063415
นาย ธิรพงษ์ คงด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0936619916
นาย ณฐนน ก๊งหวั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0945910988
นางสาว ณัฐชยา พรหมสุภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0881682952
นางสาว พิมพ์ใจ ทองเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0878936740
นาย จงรักษ์ บำรุงวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0897272172
นาย เจนณรงค์ พันทวี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0878365080
นางสาว กุลธิดา ฉิมคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0954399183
นาง อัญวีณ์ หนูอุไร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0981535542
นางสาว ภมร สุขศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0842473478
นาง วานีดา ทองปัสโนว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0812700608
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0822887085
นางสาว นิชาภา รัตนถาวร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0957795588
นาย อัครพล ศรีฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0941483684
นางสาว ณัฐธิดา ทองปัสโนว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0846293935
นาย เดชศรี สุวิรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0805288247
นาย สุรศักดิ์ ศรีขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0833497208
นางสาว พัชริณี สมผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0937517903
นางสาว นวียา ปักษิณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0902165111
นางสาว จตุพร เฝือชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0952614238
นางสาว ชมพิชาน์ คงสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0647302982
นางสาว ซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0896540574
นางสาว นพวรรณ แก้วโกสุม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0995248682
นาย รัฐพงศ์ ช่วยชู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0867358795
นางสาว รัชฎาพร เอียดรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0942020050
นาย สันติ สีตะพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0955574179
นางสาว อุษมา แสงระวี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0822722592
นาย ภราดร ไชยเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0852106145
นางสาว จิราพร บุญเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0847464726
นาย อิศรเกษม สีหะวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0837400815
นาย วรรณศักดิ์ บุญชู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0887534798
นาย วรัญญู ทองถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0851919201
นาง ลักขณา นาคสมวงษ์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0803694639
นางสาว ปาลินี เพชรทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0816062724
นางสาว อมรทิพย์ จิตรอารีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0869515172
นาย ธีรรัตน์ โคตรพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0822853122
นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0810711380
นางสาว จิตชนก ประชุมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0870839902
นางสาว ชุติมา จิตตรารมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0872685719
นางสาว ธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0901683685
นางสาว พรประภา นิรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0950196019
นางสาว สาลีรัตน์ ทองขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ 0810884954
นาง อรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ 0994073569
นาย ณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ 0858894144
นาย ยุทธพงษ์ สนธิกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ 0901701855
นางสาว พิมพ์พร ทิมขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0935767660
นางสาว พัชรีวรรณ อินทสุรัช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0876284551
นาย ชวลิต กรัดภิรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0612963137
นางสาว วันวิสาข์ สืบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0808820601
นางสาว อาภาภรณ์ บุษบง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0917109599
นาง สายฝน ราษีงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0856292158
นาง ปรมาภรณ์ ไชยเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0924454195
สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0987039121
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0896496653
นางสาว ดวงกมล ทองหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0929872968
นาย จิรวัฒน์ บุญสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0830275180
นางสาว ชกาภัฎ ทิศคงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0896450724
นางสาว ฑิฆัมพร ออมสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0815363289
นางสาว ปัทมา ใจชื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0869484259
นาง นฤมล ทิพย์พินิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0973548028
นางสาว วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0886931222
นางสาว พรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0830333360
นางสาว ณัฐนรี พันธ์พงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0875540502
นางสาว นฤมล บุญรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0980247159
นาง กวินนาฎ อินทจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0908844005
นางสาว พรพิลาส วิจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0993561941
นางสาว สุพรรษา ดุริยานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0818929313
นางสาว มัสรีน่า สะนิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0881048608
นาย ธิติสรรค์ สงพราหมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0911605133
นางสาว ณัฐพัชร์ ส่งเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0923209085
นาย เอกภพ ไทยทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0635504050
นาย วศิน ตุเกตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0640300089
นางสาว จันทร์จีรา บุญปติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0833953246
นางสาว กรกมล กุลทอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0615469053
นางสาว นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0862788747
นางสาว เกศวรา ศรีพิบูลย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0898667263
นางสาว มาราตี แซ่คู   0973533629
นางสาว นฤมล สาริขา   0862838958
นางสาว กันต์หทัย ใจกว้าง   0848435526
นางสาว นันทรัตน์ อนุกูล   0901292766
นาย จตุพล บุนนาค   0848387032
นางสาว ชนุตม์ ศรีบุญเรือง   0654453528
นาย อองซาน อาว   077425053
นาง วินวินโซ ฟอง   077425053
นาย สุทิน ช่วยแก้ว   0848373917
นาง สิริกานต์ บัวคง   0844798425
นาย ศรศรี เอนไชย   0655054529
นางสาว จารีย์ สุขเกษม   0822208307
นางสาว สุคันธา พิมพ์ศรี   0897264248
นาย ปรีชา แป้นปั้น   0628675325
นางสาว จันจิรา ช่วยเกลี้ยง   0843082668
นางสาว มาวินีย์ ชุมคง   0838784420